Jednotné zemědělské družstvo v Zelenecké Lhotě

Založení prvního JZD v Zelenecké Lhotě

První JZD v Zelenecké Lhotě bylo založeno 4.října 1952. Protože zemědělci již měli zaseto, bylo určeno, že JZD začne společně hospodařit až po žních 1953. Předsedou JZD byl zvolen Bartoň Stanislav z čp.2 (28 roků). Do kursu účetní byli posláni: Čuban Jaroslav, účetní Záložny - Kampeličky v Zelenecké Lhotě, Nešněra Václav, bývalý účetní Záložny v Rožďalovicích a Brodský František, účetní Rolnických družstevních podniku v Libáni.

25.října 1952 všichni občané obce (asi 50 osob) pomohli Janu Linkovi sklidit asi 1 ha brambor. Práce byla hotova za 4 hodiny. 25.listopadu 1952 se usneslo představenstvo, aby občané pomohli sklidit řepu cukrovku Janu Linkovi. Jan Linka zaplatí za 1 hodinu potahem 40,- Kčs a za ruční práci 20,- Kčs za 1 hodinu. Jan Linka hospodařil na 20 ha zemědělské půdy sám a nestačil práci včas udělat.

Dne 12. dubna 1953 provedlo JZD podsev jetele na poli od cesty k Haltýři, celou Štěpnici, až po Příhon. V létě se však JZD rozpadlo, aniž začalo hospodařit. Václav Zima čp.18 na svém poli jetel zaoral, čímž poškodil některé zemědělce, kteří neměli jetel žádný. Za to měl být potrestán tím, že vyseté semeno zaplatí.
Ze záznamů Jaroslava Čubana ze dne 31.října 1988.

Založení druhého JZD v Zelenecké Lhotě

Do roku 1957 pracovali všichni zemědělci soukromě. Měli svá pole (případně pronajatá), svůj dobytek, své stroje - zkrátka celé své hospodářství. Sympatie pro socialistické hospodařeni v JZD - všeobecně nebyly. Ve špičkových pracích si vypomáhali někteří sousedé, nebo pomáhali ti, kteří neměli pozemky, nebo měli pozemků málo. O zemědělskou půdu nebyl zájem, několik starších zemědělců, kteří byli i nemocní, se pokušelo pronajaté půdy zbavit, případně i své pozemky dát do pronájmu. Místní národní výbor proto stál každou chvíli před problémem co s pozemky a kdo je bude obhospodařovat. Každého tížily vysoké povinné dodávky masa a vajec, např. největší sedlák ve vsi Linka, který měl 17.20 ha orné půdy, musel ročně odevést 1 230 kg vepřového masa a 3 760 vajec.

V roce 1957 v obci nikdo nevlastnil traktor, větší zemědělci měli pár koní, někteří pouze jednoho a řada zemědělců pouze krávy. Orali, seli a sváželi kravským potahem. Také pomáhali větším zemědělcům a oni jim za to orali a zaseli. Stroje byly malé - běžné (pluhy, brány, sečky, sekačky mlátičky). V létě 1956 poslal ONV do vsi svého pracovníka, soudruha Fidru z KNV a ten na schůzích, ale i osobním rozhovorem vyzýval občany, aby uvažovali o založení JZD. Zemědělcům se ale do JZD nechtělo. Byla to přece jen velká změna.

Na jaře 1957 začalo velké zakládání JZD v celém okrese. Předseda ONV z Jičína s.Elis tenkrát řekl: Zemědělci nechtějí, to je jako kdyby stáli na hrázi rybníka, jen tam skočit, ale je to studené, tak se jím tam nechce skočit, ale každý tam musí. Kdo ne dobrovolně, tak ho tam strčíme a pak už bude záležet na nich, jak budou plavat, ale utopit je nenecháme.

Do naší obce jezdili agitátoři téměř denně po dobu asi 3 měsíců. Přesvědčovali zemědělce o výhodách JZD: Ubude vám dřina, budete mít vodovod apod. O stavbě vodovodu se ve vsi jednalo 35 roků. Občané, zemědělci se před agitátory schovávali a i zamykali dveře před nimi. Na okresním aktivu mě Fr.Podhajský, předseda KNV z Bačalek napadl, že já neagituji, byl jsem tajemníkem MNV. Na jeho řeč odpověděl tehdejší předseda ONV: "On nemusí, my na to máme své lidi."

22.7.1957 na schůzi KSČ soudruh Němeček z Jičína přesvědčil některé členy KSČ a ti podepsali přihlášku do JZD: Tomášů Václav - zedník 1ha, Tomášů Antonín - lesní dělník 1ha, Tesař Josef - 2ha, Viták František - truhlář 2ha.

Na ONV do Jičína byli voláni neplniči dodávek: Dovol Josef (12 ha), Ulrich František (13 ha) a Kelbich Bohumil (8 ha), protože pro stáří a nemoc nebyli schopni zajistit řádné hospodaření a tím plnit dodávky. Tito zemědělci nabídli své pozemky (případně část) MNV k obhospodařování a slíbili vstup do JZD, když bude založeno. Také Jan Linka (2l ha) neplnil jemu předepsané dodávky, které byly velké, a proto ONV začal s likvidací jeho hospodářství. Ing.Novotný, zaměstnanec ONV, rozdělil - rozepsal pozemky Linky, Ulricha, Dovola a Kelbicha do nuceného nájmu ostatním zemědělcům. Tak byly přiděleny pozemky 1 až 5 ha zemědělcům, kteří již sami dost těžko plnili své povinnosti, tedy řádně obdělávat pozemky a plnit dodávky rostlinné i živočišné. Všichni zemědělci odmítli dobrovolně pole obhospodařování přijmout. Hospodářství Jana Linky (21 ha) mělo být zlikvidováno a on měl jít krmit dobytek na některý státní statek v okrese do jiné obce. Předsedové a funkcionáři z JZD Záhuby, Psinice, Slatiny, Bukvice a Staré Místo přijeli a Linkovo hospodářství prohlédli, rozdělili si 3 koně, 21 kusů hovězího dobytka a prasata. Když toto již bylo takto připraveno, tak na schůzi MNV řekl Josef Vokráčko: "Dopadne to zde jako ve Hřmeníně, tam byli vystěhováni Karlové, Šuda a Lemberk. Dobytek ze vsi odvezou a bude ve vsi o 2 pracovní síly, o koně a dobytek méně a JZD stejně bude, protože být musí. A už se nedá na tom nic měnit. Na to jsem řekl: "Já se to pokusím ještě zachránit a hned zítra ráno dojedu na okres to projednat."

Druhý den ráno pršelo a mě se v dešti do Jičína na motorce nechtělo. Po delším uvazování jsem šel telefonovat do Jičína na okres. Zavolal jsem si přímo předsedu ONV s.Elise, že s ním potřebuji nutně mluvit. Odpověděl: "Tak přijeď, já jsem tady." Ale já na to: "Vždyť hodně prší." A on: "A co já proti tomu mám dělat?" A já: "Přijeďte vy k nám do vsi, je to důležité." On řekl: "Když je to nutné, tak já přijedu v poledne. Zavolej ještě všechny chlapy. "Už tušil, o co se asi jedná. Zavolal jsem k jednání předsedu MNV Alberta Jakubce (toho když agitátoři přesvědčovali, tak vzal na ně vidle), Josefa Vokráčka, Františka Krčmaříka a Karla Zemánka, ostatní nebyli doma. Předseda přijel a ptá se: "Co se děje?" Řekl jsem mu: "Zemědělci zde ze Lhoty chtějí sami založit JZD, ale mají podmínky. Za prvé, že Linka nebude vystěhován a všechen dobytek i koně zůstanou ve vsi, že se do vsi vrátí Havla traktor, obecní samovaz, Šudy valník a Linky zrnomet, a že do vsi bude zaveden vodovod. Po delším uvažování předseda ONV řekl: "Souhlasím, tady je má ruka, ale mám také podmínky. Linka nebude mít žádnou funkci v JZD, a že co jste tady, přede mnou podepíšete přihlášky." A tak jsme všichni přihlášky vyplnili a podepsali.

Během asi deseti dnů podepsali ostatní zemědělci ze Lhoty. A tak po velkém tříměsíčním přesvědčování byla 21.srpna 1957 ustavující chůze u Havlů. Přihlášku do JZD podepsalo celkem 39 zemědělců. Do JZD nevstoupili: Šuda Břetislav, Žďánský Ladislav, Runčík Svatopluk, Bartoň Václav, Šmíd Václav, ten v roce 1952 zakládal JZD, a Adamec Václav. Ostatní všichni vstoupili. Těmto zemědělcům byla vyměněna pole, za své vlastní dostali pozemky na okrajích honu. Výměnu prováděl Ing.Šolc z Jičína. Tito zemědělci s výměnou pozemků nesouhlasili (byly špatné) a proto všichni podepsali do 15.září 1957, až na Václava Adamce, ten vstoupil do JZD Staré Hrady.

Na ustavující schůzi byli všichni přijmuti bez připomínek, pouze u Františka Ulricha byla připomínka: "Svoje děti poslal mimo domov." Přijmut nebyl. Teprve řečí předsedy ONV s. Elise byl přijat.

Na podzim roku 1957 byl předáván jednotlivými hospodáři živý a mrtvý inventář.

Za předsedu JZD byl zvolen Jakubec Albert (8 ha), za agronoma hospodáře Krčmařík František (9 ha), za zootechnika Zemánek Karel (12 ha), účetním JZD zvolen Bartoň Stanislav (8 ha).

Začátky byly velmi těžké. Nebyly stáje, nebyly sklady, nebyly stroje. Živočišná výroba byla roztříštěna po celé vsi. Někteří družstevníci neměli chutí do práce, říkali: "Čím hůř tím líp." Stavbu nového kravína nebylo možno zajistit, i když v obci bylo několik zedníků, ale nečlenů (Balcar Fr., Klaban Jos.,Tomášů Václav). Při úpravách stájí a při stavbě nové drůbežárny pomáhal 71 rok starý Josef Kopecký z čp.28, pod vedením vedoucího stavební skupiny Ladislava Žďánského.

Každá družstevní rodina měla nárok na 50 aru pozemku. Mohla držet 1 krávu, 10 - 15 slepic, 10 hus neb kachen, 1-2 vepře, 2 kozy neb ovce.

První polní práce: První mez mezi poli byla rozorána dne 6.září 1957 u "Staré" (pole paní Klabanové čp.23), za přítomnosti občanů: Zemánek Karel, Bartoň František čp.2. Další společné polní práce: Na podzim 1957 - orba, příprava a zasetí ozimé řepky "Za humny" Jakubcovými a Švorcovými čp.3.

Počátkem roku 1958 bylo mnoho problému se soustředěním dojnic, jalovic, prasat pokud možno ve větších stájích. Každý ošetřoval dobytek doma, jen k Jakubcovým chodil Egrt Josef z čp.6 a ke Krčmaříkovým do čp.28 chodila Vitáková Helena z čp.21.

Rok 1958 byl velmi deštivý, pro polní práce nepříznivý. Družstvu byl přidělen i jeden starší traktor Zetor 25 bez příslušenství, traktorista Runčík Svatopluk čp.33, takže práce se dělaly potahy. Na pomoc při jednocení řepy přijíždělo až 40 dělníku z továren. Trávy narostlo hodně, ale usušit seno byl velký problém, bylo deštivo. Každý se snažil usušit a sklidit na záhumence pro sebe a pak teprve pro JZD. Záhumenkové krávy byly dobře živeny, ale družstevní dobytek, v některých případech, měl hlad a byl krmen nehodnotným krmením.

Poprvé byla v obci zaseta kukuřice v Kálku (pole Ulrichovo, Zimovo). Protože často pršelo, kukuřice vyrostla velmi pěkná, ale se sklizní byly potíže. Sklízelo se tak, že jednotlivé stvoly byly sekány sekyrkou, nebo motykou a rukama nakládány na potahové vozy, odváženy k jámě a zapůjčenou řezačkou silážovány. Práce to byla velmi namáhavá, dělaná často i v dešti, také málo placená. Pracovní jednotka byla plánovaná 10,- Kč, na konci roku vyšlo pouze 9,50 Kč. Záloha na 1 PJ byla 5,- Kčs. Družstevníci byli nespokojeni. Na schůzích bylo vše hodně kritizováno, hlavně i to, že předseda JZD Jakubec Albert je i předsedou MNV, a že na obě funkce nestačí.

Na žádost mojí a za podpory předsedy ONV s.Elise byl nový kravín stavěn Okresním stavebním podnikem Jičín. Pro stavbu nového kravína byl vybrán "Příhon" s přihlédnutím na stavbu vodovodu pro celou ves. Původní místo pro kravín bylo za humny, mezi Ulrichovými a Jakubcovými. Vyhledávací komise měla 25 členů, největší na okrese.

Na jaře 1959 na schůzi KSČ po velké kritice Františka Brodského Okresní národní výbor navrhl změnu ve vedení. Na předsedu JZD byl uvolněn účetní Rolnických družstevních podniku Brodský František čp.33, plat účetního ponechán, bývalý předseda měl plat 45 PJ za měsíc. Za agronoma zvolen Petrtýl František čp.32, za zootechnika Žďánský Ladislav čp.40, účetním zůstal Bartoň Stanislav čp.2.

Rok 1959 byl pro polní práce příznivý, deštivých dnů bylo málo. Všechna řepa byla vyjednocena již 9.května, bez brigádnické pomoci. Aby se zlepšil zdravotní stav skotu, rozvážel zootechnik Žďánský a Tesař Josef (čp.13) šrot denně po všech stájích v obci a sypali šrot přímo do žlabů. Taká pracovní normy byly upraveny, změkčeny tak, že si někdo vydělal za den až 5 pracovních jednotek. Obilí bylo sekáno samovazy, postaveny "panáky" a pak odváženo k mlátičkám. Pracovní jednotka byla plánovaná na 13,-Kčs (záloha 6,-Kč). Na konci roku ale vyšla pouze na 8,50 Kč. Sklízelo se z polí pěkně, nepršelo, ale trávy otavy narostlo velmi málo. Jalovina se pásla až do příchodu mrazů.

V té době mi Jan Linka řekl: "To jsi mě chtěl zachránit? Teď tu dělám za pár halířů. Kdybych pracoval na státním statku, tak bych si vydělával více. " Jeho bratranec Fr.Bartoň ze Skyšic krmil prasata v Obrubcích a vydělával dost peněz.

Přišla doba slučování. Záhuby se měli sloučit s Ličnem, Zelenecká Lhota se Skuřinou, kdysi to tak bylo. Někteří ze Lhoty šli do Skuřiny vyjednávat, ale Skuřina se slučovat ještě nechtěla, to už byla práce Fr.Maxy ze Záhub. František Maxa byl velký "generál", ale neměl vojsko. Projednal s Františkem Brodským plán, jak to udělat, aby Lhota se sloučila se Záhubami.

František Brodský na schůzi představenstva řekl, že Staré Hrady se slučují se Záhubami, ale Lhota že je uprostřed, a proto že je nutné, aby se sloučení také zúčastnila, a že Lhota bude středová. A mimo toho, že když dojde k sloučení, bude pracovní jednotka ihned 20,-Kčs, zatím samostatná Lhota se bude "plácat" ještě několik roků. Lhoťákům se slučovat se Záhubami nechtělo, ale jakmile slyšeli o výdělcích, byli někteří ochotní. Aby nám zase neujel "autobus", říkali někteří.

Tak došlo k sloučení od 1.1.1960. Zelenecká Lhota, Záhuby, Lično, Bačalky v JZD 1.máj Milkovice, ale bez Starých Hradů. Sloučení si přál a velmi doporučoval Brodský František tehdejší předseda JZD. Proti sloučení byli: Tomášů Václav a Tesař Josef. Slučovací slavnostní schůze byla v Libáni v Kulturním domě, za přítomnosti mnoha veřejných činitelů, zástupců KNV, ONV, okolních JZD, novinářů z Hradce a z Prahy. Zkrátka velká "svatba.", Libaňáci se tomu posmívali.. Přítomen byl také poslanec NS s.Borůvka. Předsedou JZD se stal Hazdra Jan ze Záhub, ekonomem Maxa František ze Záhub, zootechnikem Vavruška Josef z Domousnic, mechanizátorem Matějů Václav z Lična, hospodářem na Zelenecké Lhotě Petrtýl František, na Bačalkách Nešněra František a na Záhubech a Ličně Kůžel Josef. František Brodský se vrátil do Výkupu do Libáně.

Po velké slávě, začalo rozčarování, zklamání. Slib, že Záhuby pomohou Lhotě, se nesplnil, naopak ukázalo se, že Lhota pomohla Záhubům. Byly zpevněny normy. Začalo se vozit krmení ze Lhoty na Záhuby, tam nebylo čím krmit. Také osivo bylo se Lhoty. Ihned v lednu 1960 byla dána prasata na dodávku ze Lhoty, ačkoliv je bylo možno dodat už v prosinci 1959.

Začali se stavět kanceláře pro JZD na Záhubech za peníze, které byly určeny na vodovod v Zelenecké (vodovod byl dostavěn až v roce 1974).

V roce 1965 byla postavena váha u kravína.

V roce 1975 se JZD 1.máj Milkovice ještě sloučilo s JZD Dětenice. Sloučené JZD se jmenovalo JZD 1.máj Dětenice a byly v něm sloučeny obce: Zelenecká Lhota, Záhuby, Lično, Bačalky, Dětenice, Brodek, Osenice, Horní a Dolní Rokyťany.
Ze záznamů Jaroslava Čubana ze dne 22.ledna 1989.

Předsedové JZD: Jakubec Albert, Brodský František, Hazdra Jan, Maxa František, ing.Vencl Eduard, Hazdra Jaroslav, Pauš Josef, Vavruška Josef, ing.Jakubec Rostislav, ing.Hazdra František, Bílovecká Jaroslava.

V roce 1999 Zemědělské družstvo zaniklo a nástupcem se stalo AGRO Dětenice a.s., na AGRO Dětenice byl asi v roce 2001 vyhlášen konkurz.

Oficiální prezentace obce
webmaster: