Stavba vodovodu v Zelenecké Lhotě

Vodárna u Haltýře Poprvé jednalo obecní zastupitelstvo o zřízení vodovodu v roce 1905. Při schůzi obecního výboru dne 15. listopadu 1905 navrhl pan Josef Fejfar, aby se zvolili tři členové z obecního výboru, kteří by vzali sobě na starost, zda v osadě naší mohl by se zřídit vodovod a za jakých podmínek. K této práci se přihlásili: p. Josef Fejfar, p. Josef Poláček a p. František Linka.

Dne 3. ledna 1909 usneseno ve schůzi obecního výboru pokračovat předběžně ve zřízení vodovodu.

Dne 24. ledna 1909 navrženi pro shlédnutí vodovodu do Bukoviny nad Běly p. František Linka, p. František Mlejnek a p. Bohumil Dovol.

Dne 23. května 1909 usneseno jednohlasně ohledně prozkoumání vody o zřízení vodovodu se má požádat ústřední kancelář rady zemědělské o inženýra.

Dne 12. září 1909 projednán přípis od zemědělské rady království českého, jak si má obecní zastupitelstvo počínat ohledně zřízení hospodářského vodovodu. Usneseno, že udělání plánů a rozpočtu na hospodářský vodovod pro pohon s benzínovým motorem má svěřeno či zadáno býti ctěné firmě Kunz v Hranicích na Moravě. Však má býti tato firma požádána, by za plány a rozpočty pro jmenovaný vodovod ustanovila jistou částku peněžní a sice ve způsobu smlouvy, tak jak toho vyžaduje zemědělská rada království českého v dopise. K ctěné firmě Kunz budíž žádáno, by za jmenované práce požádala firma co nejmenšího obosu, neb máme zemědělskou radou doporučeno firem více, která by požádala nejmenšího obnosu.

Dne 29. září 1909 usneseno, aby s vyslaným panem inženýrem od p. A. Kunze bylo jednáno o určitou odměnu za vypracování plánu a projektu, za tuto práci ustanovena částka 200 korun, v případě že by pan zástupce pana Kunce nesouhlasil s touto částkou, má se obecní zastupitelstvo obrátit na firmu jinou. Ke stavbě vodovodu nedošlo.

Další plány byly na stavbu vodovodu byly vypracovány v roce 1924 ing. Poláčkem. Vše bylo i vyměřeno, to bylo za starosty Františka Egrta z čp.30, ale ke stavbě opět nedošlo.

Znovu se jednalo o stavbě vodovodu roku 1946 - 1947. Průzkum provedl Ing. Žďánský Josef, to bylo za předsedy MNV Žďánského Ladislava.

Za předsedy MNV Karla Zemánka v roce 1953 bylo započato s budováním nádrže na vodu u Haltýře pod pramenem. Nádrž byla dokončenu roku 1954 za předsedy MNV Jakubce Alberta. Od roku 1954 až do roku 1959 bylo stále žádáno na ONV o povolení a o peníze na stavbu vodovodu, předseda MNV Jakubec Albert. ONV odpovídal: Založte JZD a vodovod bude.

Dne 30.května 1959 v sobotu odpoledne bylo započato s výkopem pro uložení potrubí. Kopalo se ručně - brigádnicky a zadarmo, ale i s chutí. Směrem od pramene se výkopových prací zúčastnili: Tomášů Antonín čp.38 se synem Stanislavem, další díl Bartoň Stanislav čp.2, pak Šmíd Václav čp.46, Klaban Josef a Plíšek Vlastimil čp.39, Balcar František a manželkou Annou čp.22, Ulrich František čp.9, Jakubec Albert čp.5, Přibylý František čp.24 se synem Josefem, Čuban Jaroslav čp.35, každý měl 7 metrů dlouhý díl. Kopalo se od pramene směrem "Na Příhon" ke kravínu. Dole u pramene na rozšiřování studny pracoval 72 roky starý Kopecký Josef a Krčmařík František oba z čp.28. Nahoře nad studnou jim pomáhal Runčík Svatopluk čp.35, Jakubec Stanislav čp.41 a Hruška Josef čp.27. Brodský František čp.33 a Žďánský Ladislav čp.40 vyměřovali trať, kudy se vedla voda. Na výkopu se pokračovalo 31.května a l.června 1959. Když byl dokončen, bylo položeno potrubí z trubek "manesmanek". Voda byla zavedena pouze ke kravínu, do vsi ne.

V roce 1961 dostala obec "v akci Z" na pokračování ve stavbě vodovodu do vsi 50.000 Kčs, ale tato částka byla použita na stavbu kanceláří MNV a JZD v Záhubech, přesun provedl Václav Šuda z Libáně, t.č. tajemník již MNV Milkovice.

Teprve roku 1974 zásluhou Josefa Kůžela z Bačalek, t.č. předsedy Místního národního výboru, bylo pokračováno s vodovodem. Byl proveden nový výkop pro potrubí od pramene k čp.9 - bytovce (bývalý dům Františka Ulricha). Za pramenem byla postavena nová nádrž na vodu a nová strojovna na čerpadla. Veškeré výkopy byly provedeny strojem. Potrubí bylo použito z umělé hmoty větších rozměrů. Přípojky si každý musel vykopat sám.

V roce 1974 byla voda zavedena nejprve do čp.9 (bytovka). V roce 1975 byla voda zavedena postupně do čp.28 Krčmařík František, do čp.60 Tomášů Josef, čp.36 Šuda Břetislav, čp.29 Dovolová Kateřina, čp.5 Jakubec Albert, čp.35 Čuban Jaroslav, čp.47 Lamr Josef, čp.13 Tesař Josef, čp.18 Zima Václav, čp.38 Moskaljev, čp.19 Kupec Viktor, čp.20 Vokráčko Josef, čp.21 Viták František, čp.26 Viták František, čp.22 Barcal František, čp.26 Klaban Zdeněk, čp.24 Přibylý František, čp.25 Viták Jan, čp.27 Hruška Josef, čp.39 Plíšek Vlastimil, čp.41 ing.Švancar z Prahy, čp.7. Patková Anna z Jičína (dříve Peckovo).

Ze záznamů Jaroslava Čubana ze dne 15.ledna 1990 a zápisů z jednání obecního zastupitelstva z let 1891-1915.

Oficiální prezentace obce
webmaster: